தமிழ் எழுதுவது (Writing Tamil)

 Practice bring Perfection, Consistency brings Experience. 

Many would have studied outside Tamil Nadu like me, who missed to learn their mother tongue in Schooling. I learned my self, I would like to try my best to teach you the basic.

Week 1:-

Please write this 10 times in your book by seeing,  and try to write without seeing. Hopefully you are clear with the soundings.

I suggest for a week, please write all until you are able to write it without seeing for 5 times. Once you are able to write without seeing, please learn ten words of each vowels where it is used in the word. I have given the audio of 3 words at least for each vowel below. 

 

உயிர் எழுத்துக்கள் (Uyir Ezhuthukkal or Tamil Vowels)

uh

ah

e (short) 

e (long)

u (short)

u (long)

u (long)

ae (long)

ai

oh (short)

oh (long)

ow

akk

 

Week 2:-

Now that you have known all the vowels, try to write three words of each vowel every day for a week.  You can take  7 papers and keep it aside, and write below words by pronouncing as it is mentioned below. 

Writing helps in storing in your subconscious memory, so if you write it for 7 days as in below I’m sure you will recognise or write those words anytime. This will make you very thorough with the Vowels and can start for the next week of uyir mei ezhuthukal (உயிர் மெய் எழுத்துக்கள்)

Written down simple words to write, if you can pronounce and write for next 7 days as in below in a paper. I’m sure these words will stay in your mind even if you don’t recognise some of the letters.

அம்மா

Amma

அப்பா

      Appa

அண்ணா

      Anna

ஆச்சி 

     Aachi

ஆடு 

 Aadu

ஆமை

 Aamai

இலை

        Ilai

இசை

        Isai

         இன்று

        Indru

ஈசன்

        eesan

ஈரம்

        eerum

ஈஸ்வரி

        Eswari

உதடு

        uthadu

உயிர்

      Uyir

உண்மை

        Unmai

ஊஞ்சல்

        Oonjal

ஊசி

    Ooci – Needle  

ஊமை

      oomai

எலி

      Eli

எறும்பு

      erumbu

என்னை

        ennai

ஏணி

        Yeni

ஏக்கம்

        Yekkam 

ஏழை

      Ēḻai

ஐந்து

        Aindhu

ஐயா

        Ayya

ஐயம்

      Aiyam – Doubt

ஒளி

        Oli

ஓமன்

        Oman

ஒன்று

        Onru – One

ஓடு

        Odu

ஓநாய்

      onaai

ஓசை

        Osai

ஔவையார்

      Avvaiyar

ஔரகம்

        Aurakam

ஔகம்

        Aukam

வெஃகு

       veḥku – excessive desire

NA

 

NA

 

 

Week 3:-

mei ezhuthukal (மெய் எழுத்துக்கள் )

 

By now at least you remember the  vowel sounds of Uyir Ezhuthukkal (உயிர் எழுத்துக்கள்) if not the words that you written, now we can learn the final 18 letters that is mei ezhuthukal. If you can concentrate and take extra effort in this week, I’m sure you should be confident enough of writing or reading some of the words in Tamil. 

There are 18 letters of mei ezhuthukal, I am not sure if there has to be a order to say however I would use an irregular order to learn which will help in remembering the letters easily.

 

 

ka

ca

ṭa

tha

pa

ra

  AUDIO

 

 

ya

ṟa

la

va

ḷa

ẕha

AUDIO

 

 

ma

na

na

na

nga

ñya

AUDIO

 

In progress…

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4.29 out of 5)
Loading…
Author: Ramesh

1 thought on “தமிழ் எழுதுவது (Writing Tamil)

  1. Ramesh, despite of having busy schedules you are spending time on sharing your knowledge which is not so easy, but you are doing with a spirit which takes you to reach the new heights of success in your career. Good luck and keep up the good work and keep inspiring us as usual.

Comments are closed.